VGT maakt werk van veilig werken met elektrische apparaten

Zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden

13 januari 2012 - Ieder werkgever in Nederland heeft, in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, een zorgplicht jegens de werknemers voor goede arbeidsomstandigheden waarin werknemers op een veilige wijze hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Deze zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden is heel breed opgezet en houdt o.a. de zorg voor een zo groot mogelijke veiligheid en het voorkomen van gevaren en een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid van de werknemers in. Op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek is de werkgever aansprakelijk als hij toerekenbaar te kort schiet in deze zorgverplichting. De Arbeidsomstandighedenwet regelt specifieke zaken rond veilige arbeidsomstandigheden. Hieronder vallen o.a. de risico-inventarisatie en -evaluatie en het opstellen van een plan van aanpak (de RI&E-verplichting), de verplichte inschakeling van de Arbo-dienst, het aanstellen van een preventiemedewerker en de bedrijfshulpverlening.

Eén van de punten die de laatste tijd steeds meer door Arbo-diensten benoemd worden is het veilig werken met professionele elektrische apparatuur. Werken met of aan elektrische apparatuur brengt nu eenmaal een zeker risico met zich mee, zowel voor de gebruiker als de patiënt!

Omdat de meeste apparatuur zich ook nog eens in een medische ruimte bevindt, geldt hier ook nog eens aanvullende regelgeving voor. Met betrekking tot de elektrische veiligheid van apparatuur worden Arbo-diensten steeds kritischer op het periodiek onderhoud van deze apparatuur conform de normen NEN 3140 (standaard elektrische apparatuur) en NEN 62353 (elektrische medische hulpmiddelen). Werkgevers dienen, zeker in geval van een calamiteit, aan te kunnen tonen dat hun elektrische apparatuur periodiek aan een keuring is onderworpen. Overtreding van deze verplichting voor een periodieke controle levert steeds vaker een forse boete of, in geval van schade, een zware aansprakelijkheidsprocedure op.

Omdat met name de leveranciers van de apparatuur werden aangesproken voor het uitvoeren van dergelijke keuringen heeft de VGT in 2011 in samenwerking met de NEN voor alle monteurs van alle leden van de VGT een specifieke veiligheidscursus opgezet op basis van NEN 3140 en NEN 62353 teneinde deze keuringen naar behoren te kunnen uitvoeren. In totaal hebben 118 personen de cursus met goed gevolg doorlopen.

Naast het regulier onderhoud aan uw apparatuur, het verplicht onderhoud aan uw desinfectie-, sterilisatie-en röntgenapparatuur kunnen leden van de VGT u nu dus ook behulpzaam zijn met het uitvoeren van veiligheidskeuringen voor al uw professionele elektrische apparatuur.

 

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 179
mei/juni 2024
In dit nummer
Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl