Nieuw WOB-verzoek tandarts Kappers

Medestrijders gezocht!

9 december 2020 - Tandarts Kappers strijd inmiddels al jarenlang voor openheid van zaken met betrekking tot de rol van de NZa in het mondzorgdossier. Onlangs werd een nieuwe aanmaning WOB-verzoek verzonden en een oproep gedaan voor mede-strijders. 

 

Mijdrecht, 9 december 2020

Geachte mevrouw Kaljouw, Reeds vele malen heb ik me in de voorgaande jaren tot de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en u gewend, en ook dit jaar op 3-3-2020 en laatstelijk nog op 30-5-2020 . U heeft nooit in persoon geantwoord, maar anderen het woord laten voeren en bent in feite steeds weggedoken als het spannend werd. Zoals ik in maart schreef “kan het bijna niet zijn dat de door mij beschreven onderwerpen en aangevoerde argumenten uw begrip te boven gaan, want uw cv. ,als vertoond op de website van de NZa, beschrijft dat u reeds een rijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg heeft”.

Dit jaar werd er verrassend door de Staatssecretaris van Financiën bij het Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan tegen de belastingdienst, wegens mogelijk strafbare feiten. We horen daar niets meer over, dus de kust leek veilig voor u .Er zijn echter wel ontwikkelingen. Heden hoorde ik dat het Gerechtshof te Den Haag, in een procedure artikel 12 sv, het OM heeft opgedragen om meneer Hamers, voormalig opperhoofd van de ING-bank, toch te vervolgen voor zijn rol als leidinggevende in een zaak van witwassen. Het zou in Nederland uitzonderlijk zijn dat een leidinggevende zich strafrechtelijk moet verantwoorden voor misstanden, welke hem -of haar bekend waren, terwijl dat in Engeland en de Verenigde Staten al heel normaal is. Heel vaak wordt het crimineel of nalatig handelen afgekocht, vooral omdat het OM er wegens een gebrek aan mankracht -en kennis geen zin in heeft om achter de feiten aan te gaan en zich er dan van af maakt met de mededeling dat moeilijk te bewijzen is dat de bestuurders strafbaar gehandeld hebben. ( Deloitte is een goed voorbeeld van afkopen van vele procedures).

Zo een artikel 12 sv moet ik helaas ook proberen bij uw NZa en Deloitte. Aangezien: -de NZa vanaf 2011, en zeker vanaf 2015, niets anders gedaan heeft dan afhouden van informatie over de (on)uitvoerbaarheid en onterechtheid van de NZa- plannen in de tandheelkunde, -de NZa mijn aangeboden expertise bewust geweigerd heeft met de opmerking “dat mijn mening niet werd meegenomen omdat ik niet onafhankelijk was”….. , -de NZa mijn WOB-verzoeken dwarsboomt met allerlei gezochte weigeringsgronden en het verstrekken van zwart gemaakte pagina’s ; cruciale documenten werden mij mogelijk onthouden, -de NZa zelfs een nieuw WOB verzoek over andere partijen dan Deloitte geheel niet beantwoordt en dat ook duidelijk verwoordt in een brief van de directeur strategie, -zelfs een mediation-poging van de rechtbank Amsterdam niet slaagt, -de politie en het OM de hete aardappel doorschoven en besloten om niets te doen, -de beschreven fraude heeft plaats gevonden en nooit is weerlegd, -de schade aan de branche is aangericht en elk jaar groeit met 100 miljoen euro, -mijn schatting van mijn schade rond de 100.000 euro ligt, zit er voor mij niets anders op dan een procedure 12 sv aan te vragen.

Het moet u deugd gedaan hebben dat ook in dit dossier gebleken is dat beide organisaties, uw ambtenaren en uzelf tot nu toe de hand boven het hoofd gehouden zijn. Iedereen kijkt toe: of het nu het ministerie van VWS is met de opjuttende “aanwijzing” en niet reageren op signalen, of de Tweede Kamer is die wél actie ondernam bij de zelfmoord van de heer Gotlieb, de rapporten Andersson ( marktwerking NZa is aanfluiting) en Borstlap ( intern deugt het niet bij de NZa), liet maken, maar de info over fraude en schade in de tandheelkundebranche slechts ter kennisneming aan neemt, of rechters en OM die om de hete brij heen draaien, of beroepsorganisaties die zo bang voor u zijn dat ze overal mee akkoord gaan, media die niet publiceren over een impopulair onderwerp, enz., kennelijk is het fatsoen, de wil en durf bij geen van allen aanwezig om het gesignaleerde probleem op te lossen. Dat komt bekend voor; de Belastingdienst is een “lichtend” voorbeeld. Daarbij wil ik de kanttekening maken dat minister de Jong nu wel iets anders aan zijn hoofd heeft, maar de verantwoordelijke hoge ambtenaren de zaak muisstil houden.

Zoals u weet heeft uw organisatie een kwalijke rol gespeeld bij zowel de vrije tarieven-kwestie, als ook, en nog veel erger in samenwerking met Deloitte, bij de verlaging van de tarieven in 2015. Daarbij is het gemis aan argumenten om de tarieven te verlagen door de NZa en Deloitte “opgelost” door het begrip fte te veranderen, de gewerkte uren niet meer mee te nemen in de berekeningen en met statistiekfraude niet de omzet te meten in de mediaanlijn, maar een gemiddelde te nemen tussen de data van solisten en ketens, waardoor het leek alsof de tandarts teveel verdiende en er best wat van het tarief af kon. Erg onaannemelijk, omdat reeds 50 jaar tot op vier cijfers achter de komma was uitgerekend wat de tarieven moesten zijn. Dan is de noodzaak van een tariefsdaling van 10% of 5% erg onwaarschijnlijk.

Iedereen die betrokken was bij die “berekeningen” en op de hoogte was van de malversaties, is verantwoordelijk voor -en medeplichtig aan de fraude, de schade en het ringeloren van de tandheelkunde.

Dat was vóór uw tijd, maar u bent nadien voldoende ingelicht om te weten waarover het gaat, hoe uw ambtenaren hun taak invulden, en u greep niet in. Het verweer van uw mr. Donk was, dat de NZa slechts bezig was met goedkope zorg. Dat is niet waar, maar zelfs als het waar zou zijn dan is wel gebleken dat de NZa totaal geen lange termijn visie heeft over de gevolgen van het handelen, zowel in de tandheelkunde, tandtechniek en in feite de gehele gezondheidszorg. Naar verluidt ( rapport Borstlap) heeft de NZa een bonuscultuur en zo zou men kunnen denken dat men slechts het ministerie van VWS wil “pleasen” met het zonder enige aanleiding of argumentatie uitvoeren van de aanwijzing om de tarieven te herijken, lees “te verlagen”, om zo de bonus te kunnen verdienen. De NZa is geen beleidmaker meer, maar slechts uitvoerder. ( het kabinet meldt dat in 2015 aan de Tweede Kamer).

Hoe het ook zij, het feit van de fraude is nooit met argumenten weerlegd, en de besluitvorming wordt geheim gehouden middels WOB-weigeringsgronden en zelfs een brutale brief van uw chefstrategie, dat geen antwoord meer zal worden gegeven.

Op zich lijkt het slim, maar het is onverstandig omdat deze strateeg bewust de Wet WOB overtreedt en zichzelf onbewust direct op de lijst van medeplichtigen heeft geplaatst. Zo een geweldige strateeg is hij dus ook weer niet……

Ook u bent niet vies van brutaliteit: Onlangs nog meldde u dat er taakherschikking moest komen en als partijen het niet eens werden, zou u het opleggen. Men stelle zich voor: zonder dat u geplaagd wordt door enige kennis van zaken wilt u de tandarts vervangen door een zelfstandig werkende mondhygiëniste die wat heeft doorgeleerd. Zonder dat u antwoord heeft op technische problemen, achterwacht of compensatie in de omzet.

Het voorgaande overziend, kan het nauwelijks anders dan dat u de door mij gesignaleerde fraude door uw NZa en Deloitte met betrekking tot de fte berekening, uur-verwerking en zogenaamde gemiddelden en tariefsdalingen u bekend moeten zijn en dat u die beroepsmatig zou moeten afkeuren. Nochtans is van dat afkeuren niets gebleken en moet ik uw NZa, Deloitte en u zelf mede wederom verantwoordelijk en aansprakelijk stellen voor de enorme schade die financieel -en aan het imago van tandartsen is aangericht, en financieel aan tandtechnici, personeel en financiers is overkomen. Wederom, omdat met deze brief de verjaring van een eis tot schadevergoeding wordt voorkomen in een civiele procedure. Nu heeft de NZa de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid al ongemotiveerd afgewezen, maar ik moet deze aansprakelijkheidstelling toch herhalen om de verjaringstermijn te stuiten.

In dit geval spreek ik voor mezelf, aangezien ik waarschijnlijk niet ontvankelijk ben voor een claim voor de branche. Het is aan de erkende beroepsorganisaties in de tandheelkunde en tandtechniek om zo een claim uit te brengen, maar ja, gelukkig voor u zijn die bang voor u.

Even terug komend op mijn laatste WOB-verzoek: Uw directeur strategische zaken heeft mij doen weten dat de NZa mijn brieven geheel niet meer zal beantwoorden (Hautvast, 2-10-2019). Dat is ook gebleken, omdat mijn verzoek om inlichtingen op WOB-basis niet gehonoreerd werden (mijn brief ,25-9-2019).

Het lijkt er op dat u en uw NZa er op vertrouwen, dat de medewerking die u tot nu toe tot op hoog niveau heeft gehad om zaken geheim te houden, zal worden bestendigd. We zullen zien hoe onaantastbaar uw NZA is.

In ieder geval krijgt u nog eens veertien dagen de tijd om mijn vragen op WOB-basis, als omschreven in mijn vorige brief, te beantwoorden (en te zwarten). Anders zal de rechter dan gevraagd worden om toch een dwangsom op te leggen die pijn doet. Dat uw NZa volkomen minachting heeft voor onze beroepsgroep was al duidelijk, maar dat u ook de Wet niet respecteert is zorgelijk.

Omdat het Bestuursrecht wat ondoorgrondelijk is en veel tijd vergt, en uw NZa niet wenst te wijken of in te binden, is door mij geprobeerd om het Strafrecht in te schakelen door aangifte te willen doen tegen uw NZa en Deloitte. Dat is tot op heden niet gelukt. Daarom de artikel 12 sv procedure.

Wellicht zal naast een aangifte tegen de NZa en Deloitte nadere aangifte tegen uw persoon en andere betrokkenen gedaan worden, naar voorbeeld van meneer Hamers van ING. U kunt even overleggen met de directeur Nederland van Deloitte; hij kent het dossier. We kunnen dan ook bij u en hem denken aan structureel ernstig falen, opzettelijk frauderen met data, feitelijk leiding geven aan fraude, fraude in vereniging en meer van dat soort termen. Ook is me aangeraden om aangifte te doen wegens fraude door onbekenden; Het zou toch heel vreemd zijn als degenen die de fraude bedacht hebben en degenen die het uitgevoerd hebben, de bestraffing zouden ontlopen, dankzij de aangevoerde privacywetgeving. De tijd van “bevel is bevel” ligt al ver achter ons en het argument “dat men alleen zijn werk doet”, of zoals mr. Donk bij de rechter opmerkte “we zijn alleen bezig met goedkope zorg”, is geen enkele reden om je hersens niet te gebruiken, -fraude te plegen -of die fraude -en fraudeurs te verdedigen. Ook hier geldt: we zullen zien hoe onaantastbaar uw NZa is. Aannemend u voldoende te hebben ingelicht en ommegaand antwoord verwachtend, teken ik , C.D.F. Kappers

 

 Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 161
mei/juni 2021
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor Nacera Pearl Natural, Werkstuk Belicht: casus combinatie van oude met nieuwe implantaatstructuren, Forse boete overtreding MDR 2017/745-verordening mogelijk, boetebeleidsregels Ministerie VWS, VGZ staakt centrale inkoop van implantaten in 2022, de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in juni 2021.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl