Open brief aan mevrouw dr. M.J. Kaljouw - voorzitter raad van bestuur NZa

Tandarts Kappers vecht door

10 oktober 2019 - De redactie van het Tandtechnisch Magazine ontving een afschrift van een open brief aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van tandarts Kappers. 

Mijdrecht, 25-9-2019

Geachte mevrouw Kaljouw,

Reeds meerdere malen heb ik uw voorgangers en u ingelicht over de onverstandige- en later ook de frauduleuze wijze van werken betreffende de tandheelkunde, binnen uw NZa, en naar buiten met Deloitte en het ministerie van VWS. U heeft kennis kunnen nemen van mijn mening over het falen van de NZa bij het afwerken van de diverse procedures vanaf 2011 en op 12-12-2014 heb ik uw bestuur ook een brief gestuurd met duidelijke uitleg waarom ik ontevreden was met het handelen van de NZa. Het ging om de wijze waarop de vrije tarieven zijn doorgedrukt en weer zijn afgeschaft, en de fraude met de statistiek om lagere tarieven af te kunnen dwingen. Dat laatste is “van uw tijd” en betreft een samenbrengen in één grafiek van onvergelijkbare grootheden (solisten, grote praktijken en ketens met externe financiers) waardoor bij wijze van spreken de buurtsuper werd vergeleken met de Albert Heijn-organisatie, én de misselijke manier waarop men naar de gewenste cijfers toewerkte door bij de steekproef ook de extremen mee te tellen. De NZa zei doodleuk, “dat die extremen ook het gemiddelde bepalen” en “staand beleid”. Zelfs ik heb in mijn studie de statistiek geleerd en gezien dat er iets niet pluis was, maar als houder van een doctoraat zouden bij u direct allerlei alarmbellen moeten rinkelen, lijkt mij. Helaas is het altijd aan anderen overgelaten om te antwoorden, vooral door medewerkers van de afdeling cure en de juridische afdeling, of is er voor gekozen om gewoon geheel niet te antwoorden. Dat lijkt slim, maar maakt uw standpunten minder houdbaar.

De antwoorden die wel van die afdelingen kwamen waren altijd ontkennend en weinig begripvol. Het mantra dat men gebruikte om het NZa-werk te verdedigen was “dat men trots was op de werkzaamheden en slechts bezig was met goedkopere zorg”. Kennelijk was daarmee alles geoorloofd. Als ik hun inbreng mag samenvatten, vonden uw medewerkers dat mijn mening niet onafhankelijk was, de vertegenwoordigers van de beroepsgroep ( KNMT en ANT) akkoord waren, en op WOB basis geen gegevens behoefden te worden verstrekt van het overleg tussen NZa en Deloitte met de weigeringsgronden privacy, c.q. persoonlijke levenssfeer, persoonlijke beleidsopvatting, beleidsvrijheid, bedrijfsgeheim. Bovendien zou er toch niets van belang voor mij in het dossier staan.

Voor u heb ik bijgaand meegestuurd mijn samenvatting van de historie voor de Raad van State van 12-32019 ( zoals u weet vergeefs, want deze volgde uw weigeringsgronden) , zodat u met wat recentere correspondentie kan weten waar het ook al weer over ging. Ik zal dan ook niet de gehele inhoud hier herhalen, maar u kunt het wel regelmatig even terug lezen voor het begrip. Een collega benoemde een eerste vorm van dat stuk als iets waar de frustratie van afdroop, maar neemt u van mij aan dat ik slechts in het kort beschrijf hoe medewerkers in onze branche ( tandartsen, assistentes, tandtechnici, hulppersoneel, Dental-depots, financiers) bij de neus zijn genomen door uw NZa, voor niet bepaald kinderachtige bedragen. Deels zal de wens tot een bepaalde uitkomst van een handelen ( of nalaten) politiek zijn en dus wel dom, maar niet strafbaar zijn, maar deels is er ook een opzet bij het veroorzaken van de onnoemelijke schade en leed, en dat is wel strafbaar. U geeft daaraan leiding en grijpt niet in. Het mooie zalvend stukje over u, in het KNMT dag-nieuws, dat ik vandaag onder ogen kreeg, verandert niets aan de feiten zoals ik in het genoemde stuk aan de Raad beschreven heb.

Let wel, ik sta na acht jaar nog steeds open voor goede argumenten om de rol van VWS, Deloitte en NZa te verklaren, maar er is tot nu toe geen enkele poging gedaan om mij uit te leggen dat het heel anders is dan ik heb beschreven, noch waarom de gemiddelde cijfers van u zoveel afwijken van de cijfers van mijn zeer gemiddelde praktijk. Dat geldt overigens ook voor de andere genoemden, die denken dat doodzwijgen de problemen oplost.

Onderstaand treft u, opgedeeld in twee delen voor het overzicht:  -In het eerste deel mijn visie op uw verhaal zoals het bij de KNMT is opgetekend. Daarin zijn de belangrijkste uitspraken van u, door mij, met enig sarcasme en bepaald geen omfloerst taalgebruik,  van commentaar voorzien. -In het tweede deel is het iets heftiger voor de NZa en u, want het is een aankondiging van een voornemen van mij tot aangifte van strafbare feiten, gepleegd door uw NZa en helaas door u en medewerkers van de juridische afdeling gesanctioneerd en loyaal gefaciliteerd en verdedigd, hetgeen u allen medeplichtig maakt.   

 ----------

Vandaag ( 25-9-2019) werd ik dus getroffen door een artikel in een KNMT dag-nieuws publicatie, waarin u aangeeft dat u wilt overleggen over de mondzorg, aangeeft dat uw NZa echt niet de vijand is, u vereenvoudiging en transparantie nastreeft en hoopt dat iedereen meedoet, ook de weggelopen ANT.

-U wilt overleg: Het zou, denk ik, voor het eerst in de geschiedenis van de NZa zijn dat er overleg wordt gepleegd. Net als VWS zei men altijd bij de NZa “nu doen we het zo” en dat was dan het overleg; u wilt dat nu kennelijk veranderen. Eerst zien, dan geloven. -De NZa zou niet de vijand zijn: Tja, als iemand- of organisatie mij berooft van een boel geld en de branche per jaar 100 miljoen euro aftroggelt met fraude, tandtechnici aan de afgrond heeft gebracht, personeel veel verdriet heeft gedaan en financiers heeft benadeeld, dan zou ik de verantwoordelijke niet als vijand mogen zien? Wellicht omdat uw NZa “moest” van VWS ( aanwijzing), of Deloitte de fraude wel geinig vond? Dat gelooft u toch zelf niet; meent u nu echt dat de NZa zo een fijne partner is? -U wenst vereenvoudiging en transparantie: Een geweldig streven dat ook in 2012 bij de vrije tarieven werd gepropageerd en vervolgens afgeschoten werd door zowat heel Nederland; u hield zich muisstil, terwijl u de gegevens had om kritiek te weerleggen. De NZa heeft een veertig jaar goed lopend systeem in elkaar getrapt. U zit nog niet zo lang bij de NZa, wellicht kan u zich eens inlezen in de materie, in plaats van u voor te laten lichten door de fraudeurs binnen uw NZa. -U hoopt dat iedereen mee doet: In de korte tijd dat de NZa bestaat heeft men dat al twee maal gedaan met desastreuze gevolgen. Waarom zou men nu weer voor een derde maal met de NZa mee doen? Ik heb de vertegenwoordigers van de beroepsgroep niet erg hoog meer zitten, maar een derde keer de machinaties van NZa ( en VWS) volgen zou ik wel heel erg dom van ze vinden. Maar wellicht hoeft u slecht “boe” te roepen of te dreigen dat u het weer als van ouds uw wil oplegt? Dan bestaat er grote kans dat de KNMT en ANT weer netjes in de pas zullen lopen “om erger te voorkomen”. Het is maar een suggestie; het werkte geweldig in het verleden, omdat onze vertegenwoordigers doodsbang zijn voor uw NZa en VWS. In het jongste verleden hebben zij het leed, de imago-schade en de financiële schade daarom waarschijnlijk niet willen benoemen.

Daarnaast hebben ze u en anderen uit de wind gehouden door volledig doodzwijgen van mijn kritiek en voorstellen, dus er valt vast iets te “regelen” voor u. Het zalvende stukje over u in het dag-nieuws van de KNMT helpt u alvast op weg.

Het genoemde stukje over de NZa, in het dag-nieuws van de KNMT vandaag, is natuurlijk niet de enige reden dat ik u schrijf. Daarover gaat het tweede deel van deze brief.

Mijn probleem is, dat het bestuursrecht de afgelopen jaren mijns inziens gefaald heeft, geen blijk heeft gegeven van enige kennis van zaken of objectiviteit; immers de beschreven statistische fraude is zo overduidelijk dat het steeds afwijzen door het CBb van aangegane procedures bij het CBb en andere colleges, zoals aangespannen door organisaties als (K)NMT en ANT en diverse personen, haast wel moet duiden op gebrek aan kennis van de tandheelkunde en onbekendheid met de statistiek bij die colleges. Als dat wordt ontkend, zouden haat tegen de tandheelkunde of persoonlijk gewin in de vorm van zetelbehoud alternatieve redenen kunnen zijn, waar we niet graag mee geconfronteerd worden.

Na al mijn pogingen om via het bestuursrecht tot een vergelijk te komen met de NZa, ben ik daar nu, na acht jaar, een beetje klaar mee. Nu zullen het strafrecht en civiel recht aangesproken moeten worden.

Dat heeft niet alleen consequenties voor de NZa, maar ook voor u, want u geeft leiding aan fraude en grijpt niet in. De afdeling juridische zaken is waarschijnlijk net zo schuldig aan de fraude door verdediging van de fraude en tegenwerking bij het verkrijgen van WOB-gegevens Let wel: een door u ingeschakelde advocaat mag in dit land net zo veel liegen of verdraaien als hij wil, maar een jurist, werkzaam bij de NZa heeft niet die vrijheid, immers hij/zij is niet ingehuurd om loyaal de fouten van politici of ambtenaren te verdoezelen, maar is er voor het belang van de burger. En, hoe vervelend ook, de tandartsen en genoemde anderen zijn ook burgers……..

Na de uitspraken van het CBb, zoals beschreven in de bijlage heb ik de president van het CBb gesproken en, naast dat hij zich liet ontvallen dat hij niet begreep waarom de tandartsen niet massaal in opstand kwamen, zei hij dat een herziening van het vonnis mogelijk was indien een nieuw feit dat noodzaakte. Ik heb daarna een WOB- verzoek bij u gedaan over de berichten tussen NZa en Deloitte; zoals u weet zonder succes. Een lid van de Raad van State bracht mij op een idee: Hij vroeg aan mij of er nog meer procedures liepen. Het is verleidelijk om op WOB-basis inzage te vragen in uw berichten met VWS, met de KNMT, met de ANT enz., maar dan zijn we jaren verder met hetzelfde resultaat: geen gegevens op basis van allerlei weigeringsgronden. Het heeft me de afgelopen jaren verbaasd hoe anderen aan veel explosievere gegevens konden komen, over de meest wilde onderwerpen, tot problemen in Afghanistan aan toe, waar ik die van u eigenlijk relatief onschuldig inschat: slechts een eenvoudige statistische fraude (wel met enorme gevolgen).

U kunt zich misschien voorstellen dat, als ik de president van het CBb zal vragen of hij, met uw geheime stukken, nog aanknopingspunten ziet voor een herziening of vernietiging van een vonnis, ik na de eerdere ervaringen wat sceptisch ben geworden en nu denk aan het strafrecht?

U heeft een enorm succes gehad met weigering van opening van zaken op WOB-basis met weigeringsgronden die ik zie als misbruik van de wet, of misbruik van recht. Aangezien de door uw NZa gebruikte gemiddelde cijfers over omzetten en winsten niet in de buurt komen van de cijfers van mijn toch zeer gemiddelde praktijk, én u geen inzage wilt geven hoe uw overleg daarover is geweest, én de juriste vertelde dat er toch niets voor mij in het dossier staat, is het steeds meer de vraag of wel alle berichtgeving op alle gegevensdragers zijn overhandigd en de rechters daarvan kennis konden nemen. De flauwe vraag van een rechter of ik een bepaald stuk zou hebben gekregen met uitleg waarom iets geweigerd was, heb ik ontkennend beantwoord, maar stel…. stel dat ik dat stuk wel zou hebben ontvangen dan zou ik er niets mee kunnen, omdat de tekst in het dossier zwart gemaakt was vanwege de geheimhouding. Ik kon dus niet zien waarover het ging, geen commentaar laten geven door een expert, en niet zien of het compleet was. Het enige wat ik zou weten, zou zijn dat het zwart gemaakt was op basis van één van de weigeringsgronden, zoals bijvoorbeeld beleid of privacy.

Wel, dat kan in een strafrechtelijke procedure anders uitpakken. Nu is het in het bestuursrecht zo dat aannemelijk maken meestal voldoende zou moeten zijn, en in het strafrecht en civiel recht veronderstelde feiten werkelijk onomstotelijk bewezen moet worden. Veel veronderstellingen zullen bij verklaring onder ede wellicht geheugenstoornissen in het zicht brengen; andere zijn eigenlijk glashelder, zoals het afwijkend gedrag bij het statistisch benaderen van de verkregen data.

Uw juristen brachten naar voren dat onze vertegenwoordigers dezelfde data hadden als uw NZa. Dat is correct, maar ná het verzamelen van de data ging het verkeerd; men vergeleek onvergelijkbare grootheden in één grafiek en ging zich vervolgens te buiten aan verkrachting van de steekproefstatistiek door ook nog eens de uitersten mee te nemen om zo tot de gewenste cijfers te komen.

Natuurlijk mag u wijzen op manco’s in data-verstrekking en fraude in de tandheelkunde, maar u mag niet zelf ook alle gegevens achterhouden en zelf vrolijk mee frauderen. -U weet vast van die collega die geen zin meer had om voor de zoveelste keer wéér gegevens te leveren en dacht dat hij bij weigering een boete zou krijgen van 1.000 euro? Hij had zich vergist en het was 1.000 euro per dag; hij mocht 44.000 euro aftikken. -En u weet vast van het recente geval van een orthodontist die uw fraude met de tarieven probeerde te omzeilen met rekeningen uit het buitenland; kansloos, want het mag niet en zijn advocaat noemde uw fraude niet eens als verzachtende omstandigheid. De boete was astronomisch. Maar waarom mag uw NZa dan wél gegevens achterhouden en wél frauderen?

Waarom vraagt uw NZa in een bewijsstuk of Deloitte in het rapport wil zetten dat het volgens een berekening van de NZa is? Heeft hun expert bezwaar gemaakt tegen de fraude en is uiteindelijk bezweken onder uw druk? Heeft u degene die heeft vergeten die zin te zwarten al ontslagen?

------------------------


Aangezien u in het verleden geen enkele moeite heeft gedaan om tot een vergelijk te komen, zal worden geprobeerd om op een of andere wijze de financiële- en imago-schade en het leed dat uw NZa, waarschijnlijk samen met VWS en Deloitte, heeft veroorzaakt, door u allen te laten vergoeden. Bij deze stel ik u en uw criminele achterban verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade en het leed in zowel strafrechtelijke zin als civielrechtelijke zin. Het moet me wel van het hart dat, toen uw NZa de werknemer Gotlieb de dood in had gepest, de Tweede Kamer direct ingreep met de rapporten Borstlap en Andersson, maar nu, bij de door de NZa veroorzaakte schade en leed voor een gehele tandheelkunde branche slechts reageert met “een voor kennisgeving aannemen”.


Voorlopig is het, na consultatie van Rijksrecherche en Hoofdofficier van Justitie in mijn regio, aan het Functioneel Parket of strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld, dus dat wordt nog spannend.

U weet nu in ieder geval wat er gaande is en ik zal diverse genoemden en vooral de wegkijkende bestuurders en medeplichtigen nader inlichten. Uiteraard zal geprobeerd worden deze brief zoveel mogelijk te verspreiden, daartoe gemotiveerd door de vele adhesiebetuigingen en zelfs bloemenhulde.

Aannemend u voldoende te hebben ingelicht en altijd bereid om een nog nadere toelichting te geven teken ik,

C.D.F. Kappers, Tandarts in ruste

Lees meer over het dossier Kappers versus NZa:
Tandarts Kappers eist vrijgeven ongecensureerde NZa/Deloitte-documenten bij Amsterdamse Rechtbank

 

 Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 159
januari/februari 2021
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor een Acitive In One Day-casus, MiYo Liquid Ceramic Systeem van Jensen Dental,  de MDR 2017/745 die dit jaar op 26 mei van kracht wordt, Unique Metal 3D Printing, de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in februari 2021.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl