Minister VWS neemt NZa-advies vrije tarieven cosmetische mondzorg over

Met ingang van 1 januari 2023 - register van deelnemende praktijken - halfjaarlijkse klachtenrapportage aan toezichthouders

21 september 2022 - VWS-Minister Ernst Kuipers heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemen om de NZa een aanwijzing te geven om voor drie cosmetische mondzorgprestaties een vrij tarief vast te stellen via een experiment voor 5 jaar. Hierin volgt de minister het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Inhoudelijk proces
Aan dit voornemen is een uitgebreid inhoudelijk proces voorafgegaan met de KNMT, de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NZa, zo schrijft de Minister. 'Ik wil hierbij benadrukken dat deze cosmetische mondzorg expliciet is uitgesloten van de basisverzekering op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en ZN heeft alle zorgverzekeraars geadviseerd dit expliciet uit te sluiten voor de aanvullende verzekering.'

Tegenstrijdig
'Het voelt wellicht tegenstrijdig om de tarieven voor cosmetische mondzorg vrij te geven terwijl er zorgen zijn over het aantal beschikbare tandartsen in de toekomst. Ik kan echter de maatschappelijke ontwikkeling niet negeren, dat meer mensen cosmetische behandeling willen van hun gebit. Het is van belang dat er ook in Nederland op een verantwoorde manier cosmetische mondzorg kan worden geboden. Door een helder kwaliteitskader en meer inzicht voor mensen wat zij wel en niet van deze zorg kunnen verwachten, kan wellicht worden voorkomen dat mensen achteraf spijt hebben van hun behandeling. Door in Nederland meer mogelijkheden te bieden, is de inschatting dat er minder restauraties nodig zijn bij mensen die mogelijk verkeerde verwachtingen hadden of doordat de lange termijneffecten niet goed waren toegelicht. Als minder restauraties nodig zijn van kwalitatief slechtere cosmetische mondzorg, kan dat ook een gunstig effect hebben op de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de mondzorg als geheel.'

Zakelijke inhoud voorgenomen aanwijzing
De aanwijzing die ik aan de NZa zal sturen zal in elk geval de volgende zaken bevatten:
- Ik zal de NZa opdragen in haar beleidsregels op grond van artikel 58 Wmg te voorzien in een experiment ‘vrije tarieven Cosmetische Mondzorg’;
- Het experiment heeft betrekking op facings en bleken: niet-medisch noodzakelijke tandheelkundige behandelingen voor mensen met een gezonde mond met als enige doel verfraaiing, namelijk die het uiterlijk, de kleur, de vorm of de positie van de normale kenmerken van de weefsels in en/of rondom de mond herzien of veranderen;
- De NZa stelt met ingang van 1 januari 2023 prestatiebeschrijvingen met een vrij tarief vast voor deze vormen van cosmetische mondzorg.
- Het experiment heeft een looptijd van maximaal 5 jaar;
- De NZa verzorgt samen met de betrokken partijen de tussentijdse monitoring en eindevaluatie van het experiment
- Als de NZa het niet langer verantwoord vindt dit experiment onveranderd voort te zetten, laat zij mij dat onmiddellijk weten;
- Op basis van de signalen uit de tussentijdse monitoring zal de NZa op verzoek van VWS het experiment voortzetten of stopzetten.
- Aan het einde van het experiment zal besluitvorming plaatsvinden over het wel of niet voortzetten van vrije tarieven voor specifieke cosmetische prestaties binnen de mondzorg.

Monitoring en evaluatie
Om de effecten van het vrijgeven van de tarieven voor cosmetische mondzorg (facings en bleken) tijdig te kunnen bezien, is evaluatie gedurende het experiment nodig. Daarom is met de NZa, KNMT, patiëntenorganisaties en ZN afgesproken halfjaarlijks bijeen te komen om de voortgang te bespreken en de effecten te evalueren. De KNMT zal een register bijhouden van deelnemende praktijken. Ook zijn er afspraken gemaakt met de KNMT en de IGJ over het afhandelen van klachten en geschillen. Meldingen van onrechtmatige declaraties kunnen bij de NZa gemeld worden en meldingen met betrekking tot kwaliteit kunnen bij de IGJ gemeld worden. Om inzicht te hebben in de eventuele klachten, wil de NZa dat de klachten die in het kader van cosmetische mondzorg binnenkomen bij de klachtenservice en/of geschillencommissie tenminste één keer per half jaar worden gerapporteerd (geclusterd en geanonimiseerd) aan de toezichthouders. Deze rapportage wordt besproken in een overleg met beroeps- en branchepartijen, VWS en patiënten- en consumentenorganisaties.

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 177
januari/februari 2024
In dit nummer

 

Verspreiding in februari 2024.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl