KOM maakt bezwaar tegen nieuwe NZa prestatie en tariefbeschikking

Op juridische, medisch ethitische, financiële als praktische gronden

22 september 2021 - Stichting Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) heeft bekend gemaakt bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een bezwaar te hebben ingediend tegen de nieuwe prestatie- en tariefbeschikking TB/REG-22610-01. Het gaat om het volgende bezwaar. 

kom logo

Het bestuur van de stichting Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg maakt bezwaar als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de WMG, tegen de prestatie- en tariefbeschikking TB/REG-22610-01. Het bezwaar is gebaseerd op zowel juridische, medisch ethische, financiële als praktische gronden. Het bezwaar is gericht tegen het principe en de inhoudelijkheid van de prestatiebeschrijvingen.

Inleiding
Transparantie, kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid, daar stuurt de minister van VWS op aan met haar aanwijzingen en dat al vanaf de invoering van de Wet Tarieven gezondheidszorg voor de mondzorg in 1986. Zie daartoe ook de pleitnota van H. L. van Nouhuys voor het CBB in 1988.*)

KOM stelt vast dat de kosten in de mondzorg tot op heden alleen maar zijn gestegen. Het aantal aanbieders in de mondzorg neemt af, waarbij lager opgeleide aanbieders een deel van het mondzorgpakket hebben kunnen overnemen.

Het is niet of moeilijker vast te stellen of de kwaliteit van de zorg in zijn algemeenheid is verbeterd. Het staat wel vast dat bepaalde prestaties veelvuldiger worden toegepast zonder dat daarvan de zin wordt ingezien. KOM ziet ook, dat geklaagd wordt over de te hoge declaraties en dat het aantal mensen dat geen tandarts meer bezoekt, groeit.

KOM heeft al eerder aangegeven dat de huidige systematiek tot op heden niet heeft bereikt wat het beoogde. Gemakshalve verwijzen wij naar het betoog van de voorzitter van het KOM, drs. H. Beekmans in 2016 tijdens de rondetafelbespreking met Leden van de Tweede Kamer. **)

KOM stelt ook vast dat de NZa geen mogelijkheden ziet om binnen de bestaande wetgeving te experimenteren op kleine schaal met een gemonitorde bekostigingssystematiek, die de kwaliteit kan aantonen en de kosten doet verlagen, terwijl de NZa met KOM heeft moeten constateren dat de huidige bekostigingssystematiek het jaarlijkse volume aan prestaties doet toenemen, zo ook de kosten zonder aanwijsbare kwaliteitsverbeteringen.***)

Bezwaren in het algemeen
De prestatie en tariefbeschikking vertoont inconsequenties. Zo zijn er prestaties waar het tarief gekoppeld wordt aan een tijdsaspect zoals bij de gebitsreiniging (M03) terwijl voor prestaties die meerdere handelingen kunnen inhouden maar een tarief staat, zoals bij M05 en C003.

De prestatie en tariefbeschikking corrumpeert en maakt zich schuldig aan discriminatie. Zo mogen zorgverzekeraars met aanbieders een tarief overeenkomen dat 10% hoger ligt dan de maximumtarieven. Aanbieders zonder overeenkomst met zorgverzekeraars worden op die manier oneigenlijk onder druk gezet. Aanbieders mogen geen hoger percentage overeenkomen met patiënten die niet verzekerd zijn.

• Waarom mag er in instellingen wel met een tijdstarief worden gewerkt en in de eigen praktijk niet?
• Waarom mag er in de eigen praktijk wel met een tijdstarief worden gewerkt bij mensen uit een instelling en bij gewone mensen niet?
• Waarom mogen aanbieders geen eigen tandtechniek rekenen en moeten zij zich houden aan prijsafspraken conform de tarief beschikking en worden laboratoriumhouders verplicht eigen tarieven vast te stellen en mogen zij geen onderlinge prijsafspraken maken?
• Waarom een toeslag voor speciaal instrumentarium bij wortelkanaalbehandelingen en niet bij ander soortige behandelingen? (Code E04)

De steeds gedetailleerdere omschrijvingen van de prestaties lijken de duidelijkheid te vergroten, maar wanneer je onderscheid gaat maken in makkelijk en moeilijk en dat uitdrukt in een lager resp. hoger tarief dan corrumpeer je de aanbieder. In ieder geval is er dan sprake van uitlokking.

De tariefbeschikking biedt de aanbieder tal van mogelijkheden tot zowel gebruik als misbruik. Voor toezichthouders en zorgverzekeraars bestaat daarom volop de mogelijkheid om deze of gene aanbieder ter verantwoording te roepen. Deze tarief beschikking ondermijnt dus op vele vlakken de vertrouwensrelaties; niet alleen tussen aanbieders en hulpvragers, maar ook tussen aanbieders, toezichthouders en beleidmakers.

KOM maakt dus bezwaar tegen het feit dat de tarief beschikking inconsequent is, discrimineert en corrumpeert. Bovendien geeft de tarief beschikking aanleiding tot nog meer verwarring, handhavingsproblemen en juridische procedures. In feite bouwt deze tarief beschikking voort op de vorige en vertoont het veranderingen die van willekeur getuigen om niet te zeggen van lobbyisme.

Bezwaren in het bijzonder

E86 Gebruik operatiemicroscoop
Het gebruik van de microscoop beperken tot slechts de wortelkanaalbehandeling doet inbreuk op de voor eigen risico en verantwoordelijkheid werkende aanbieder. Hij bepaalt wanneer en bij welke prestaties het gebruik van een behandelmicroscoop wenselijk is. Een honorering voor dat gebruik kan dus niet door een niet belanghebbende en niet verantwoordelijke derde worden beperkt tot die enkele wortelkanaalbehandeling. De hoogte van het gewenste gebruikstarief is van een andere orde.

Code G09 voor het gebruik van de T-scan geldt hetzelfde. Wanneer en waarom een aanbieder de T-scan gebruikt is aan de aanbieder. Een buitenstaander kan en mag hem niet voorschrijven wanneer hij dat moet doen of wanneer hij daar wel of geen tarief voor mag rekenen. Een buitenstaander immers zal, kan en mag zich vooralsnog ook niet bemoeien met de indicatiestelling of de wens van een patiënt.

Code G74 Voor deze therapie in het kader van myofunctionele problematiek staat een vast tarief ongeachte de ernst van de problematiek en de lengte van de behandeling. Het is een all in tarief. Geen andere prestaties mogen worden berekend ten behoeve van deze therapie. Hiertegenover staat de orthodontie waarvoor wel mogelijkheden open staan om de apparatuur uit te breiden en te wijzigen.

Het feit dat deze behandeling niet meer is opgenomen in het kader van de orthodontie wekt verwondering. Deze voor diverse aanbieders duurzame, voordelige en innovatieve therapie is voor veel kinderen een uitkomst. KOM stelt vraagtekens waarom deze prestatie is geschrapt.

C021 Toeslag weekendhulp
De redelijkheid en billijkheid van het tarief van deze prestatie is ver te zoeken. Er zal geen rechter zijn die een dergelijk vast tarief zou billijken. Die toeslag houdt geen enkele rekening met de woonwerkafstand, het tijdsequivalent en het exacte tijdsstip van de hulpvraag.

Code C015
Ook hier worden een aantal handelingen opgesomd die bij elkaar genomen meer of minder tijd vergen. Men mag hier niet uitgaan van gemiddelden. Ook hier is een tijdsfactor voor de vaststelling van een honorering geïndiceerd.

Code H11
Wanneer de praktijkruimte voor een H11 niet mag worden voorbereid met code H90 dan wordt ook hier de aanbieder gecorrumpeerd. Of hij laat dat na of hij maakt van een eenvoudige extractie een gecompliceerde.

U25 is het tijdstarief tandheelkundige hulp aan patiënten van en in een Wtz-instelling en bedraagt €13,86 per vijf minuten. Indien deze patiënten in de eigen praktijk worden behandeld, bedraagt het tarief €15,98 (U35). Het eigen praktijkkostendeel bedraagt in dit geval €2,12 per 5 minuten. Dit zou betekenen dat een stoeluur (inclusief kosten hulppersoneel) niet meer kost dan €25 per uur. Deze kostenpost doet geen recht aan de werkelijke kosten van een stoeluur, tenzij het tegendeel kan worden aangetoond in dit geval door de NZa.

Het toepassen van de prestatie A10 (oppervlakkige verdoving) mag niet gedeclareerd worden als nadien ook de prestatie A15 nodig mocht blijken. Dit is in strijd met het recht. Van niemand mag geëist worden een dienst te verlenen om niet.

De prestatie C003 mag niet in rekening worden gebracht als daarop direct een behandeling volgt. Dit staat een goede en adequate dienstverlening in de weg. Het geven van een consult is een prestatie. De behandeling die daar direct of later op volgt is een andere prestatie. In beide gevallen moeten de beide prestaties gedeclareerd/gehonoreerd kunnen worden. Zo niet dan zal de tandarts daar rekening mee gaan houden en zullen patiënten een tweede afspraak moeten maken.

Ter afsluiting
Het moge duidelijk zijn dat de specifieke bezwaren die hier worden aangedragen slechts een greep is uit een grabbelton. Vanwege de schier onafzienbare hoeveelheid aan punten waartegen bezwaar gemaakt moet worden, heeft KOM zich om praktische redenen beperkt.

Dat neemt niet weg dat KOM zich het recht voorbehoud om meerdere bezwaren naar voren te brengen als dat in een later stadium nodig mocht blijken.

Mocht dit bezwaar niet conform de daartoe geldende regels zijn dan vernemen wij dat graag.

*) pleidooi van H.L. van Nouhuys 1988 **) bijlage Kamerdebat betoog door H. Beekmans 03-10-2016 ***) bijlage gespreksverslagen met NZa


Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 164
november/december 2021
In dit nummerIn dit nummer onder meer aandacht voor een Volledige Digitale workflow met een twist in de rubriek Werkstuk Belicht, Voorgefabricieerde gebitselementen in individuele implantaatprotheses (praktijkverslag), de Dental Expo in 2022, de Candulor KunstZahnWerk-wedstrijd, Hoe de kwalijke rol (zorg)verzekeraars stoppen, inflatie en de stijging van PFZW pensioenpremie, de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in december 2021.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl